Zásady zpracování osobních údajů

Day After Records s.r.o., IČ: 02575311, se sídlem v Plzni, Plovární 82/3, PSČ: 301 00, Česká republika, jako provozovatel webových stránek www.dayafter.cz, (dále jen „Eshop“) respektuje právo na ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů označuje termín „DAR“ společnost Day After Records s.r.o., nebo jakékoli jiné osoby společností Day After Records s.r.o. ovládané nebo osoby společnost Day After Records s.r.o. ovládající nebo osoby ovládané osobou ovládající společnost Day After Records s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále rovněž jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

1. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

V souladu s Nařízením DAR zpracovává osobní údaje, které uživatelé Eshopu, aktivně poskytují v rámci užívání webových stránek www.dayafter.cz.

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor.

Společnost DAR může při poskytování svých služeb zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • Datum narození;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Název obchodní firmy, sdružení či jiné právnické osoby nebo umělecké skupiny;
 • IČ, DIČ;
 • Adresa sídla nebo místa podnikání;
 • Fakturační adresa;
 • Identifikační údaje zástupce, kterou konkrétní osoba určí;
 • Identifikační údaje plátce;
 • Bankovní spojení;
 • Fotografie;
 • Uživatelské jméno a heslo;
 • Osobní popis nebo preference;

Kontaktní údaje:

 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresy na sociální sítě;

Údaje o užívání služeb a platební morálce

 • Druh a specifikace poskytnutých služeb a jejich cena;
 • Informace o platbě;

Údaje z komunikace mezi DAR a subjekty údajů

 • Zápisy osobní komunikace při osobním kontaktu;
 • Písemná a elektronická komunikace;
 • Zápisy z telefonických hovorů;
 • Záznamy z telefonických hovorů;

Údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním nebo na základě oprávněného zájmu

 • Informace o uživatelském chování na Eshopu, odkazující webové stránky a cestu, kterou návštěvník webových stránek projde, včetně záznamů získaných z cookies;
 • Informace o proklicích, jaké produkty si návštěvník Eshopu prohlížel;
 • Informace o počítači návštěvníka, IP adrese, datu, času, adrese webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k Eshopu, o hledaných slovech, názvu souboru, prohlížeči, který při přístupu na Eshop použije, a o internetovém připojení, včetně údajů o operačním systému;
 • Údaje získané na základě průzkumů;
 • Kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Eshopu.

2. JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje společnost DAR využívá zejména k následujícím účelům:

 1. k uzavření a plnění práv a povinností z kupní či jiné smlouvy na Eshopu;
 2. komunikaci s uživateli Eshopu a správě smluvního vztahu;
 3. analýze, hodnocení a zlepšování služeb uživatelům Eshopu;
 4. řešení reklamací, práv z vadného plnění a stížností;
 5. plnění zákonných povinností; a
 6. k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a personalizovaných nabídkách.

Společnost DAR uchovává osobní údaje jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě udělení souhlasu pro obchodní účely a pro účely marketingového oslovení tato doba činí [10] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní základ, který společnosti DAR umožňuje zpracovávat osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracovává. Společnost DAR tedy v konkrétním případě může zpracovávat bez souhlasu uživatele osobní údaje, pokud:

Plnění ze smlouvy

Plnění ze smlouvy je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění uzavírané smlouvy, včetně spravování jakékoli akce, ankety, soutěže pořádané společností DAR, odpovědí na dotazy zákazníků a uživatelů a komunikaci s nimi, nabízení spotřebitelských programů spravování preferencí uživatelů;

Plnění zákonných povinností

Plnění zákonných povinností nezbytné ke splnění zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

Oprávněný zájem

Oprávněný zájem je nezbytný pro ochranu oprávněných zájmů společnosti DAR, např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb;

Subjekt údajů je smluvním partnerem společnosti DAR, klientem, účastníkem v soutěžích či jiných promo akcích, přičemž v takovém případě společnost DAR může na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje takového uživatele pro účely přímého marketingu, tj. nabídky produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem;

Oprávněný zájem je nezbytný za účelem zlepšení našich služeb, tedy, jde o naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a očekáváním a zlepšili tak naše služby, Eshop a jeho součásti ve prospěch uživatelů jakožto spotřebitelů, včetně provádění analýz, měření spokojenosti a sbírání statistických dat;

Oprávněný zájem je nezbytný pro umožnění fungování Eshopu, zejména pro řádné zobrazení obsahu, vytvoření a zapamatování objednávek, přihlašovacích údajů, personalizace, parametrů zařízení uživatelů, včetně rozlišení displeje, obrazovky apod., testování nových nápadů, zjišťování reakcí na reklamní kampaně, zjišťování, jak se uživatel dozvěděl o internetových stránkách, včetně technických cookies.

Oprávněný zájem je nezbytný pro prevenci podvodů.

Oprávněný zájem je nezbytný pro ochranu Eshopu, aby byly uchovávány zabezpečené a chráněné a bylo zajištěno jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.

Souhlas

Se souhlasem pro obchodní účely, tj. pro nabídku produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, společnost DAR ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektu primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti DAR nebo třetích stran a to v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost DAR bude rovněž o uživatelích, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti DAR a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodným marketingovými nabídkami.

Rovněž je společnost DAR se souhlasem uživatele oprávněna zpracovávat kontaktní údaje za účelem marketingového oslovení. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost DAR s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů DAR. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností DAR, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti DAR, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen. To však pouze v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Uživatel může souhlas s tímto využitím osobních údajů kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na e-mail info(zavinac)dayafter.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti DAR.

Pro obchodní sdělení společnosti DAR nebo třetích stran používá společnost DAR formu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že společnost DAR je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může společnost DAR zasílat buď na kontakty osob, které uzavřely Smlouvu o využívání portálu na základě oprávněného zájmu společnosti DAR, a to do doby než uživatel vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je uveden rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Se souhlasem uživatele s využitím cookies je společnost DAR oprávněna dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu na produkty služby, které by mohly uživatele zajímat na základě jeho předchozího chování; zobrazit uživatelům inzeráty a obsah na platformách sociálních médií; zasílat doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě profilu a zájmů uživatele a přizpůsobit uživateli služby.

Datum účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely je uvedeno v textu souhlasu. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a uživatel jej může kdykoliv odvolat. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, a to po dobu, po kterou je společnost SDAR oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen. Pokud uživatel údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti DAR pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami pro ochranu osobních údajů.

4. KDO DATA SHROMAŽĎUJE?

Správcem a zpracovatelem osobních údajů poskytnutých uživateli na základě užití Eshopu či uzavření jakékoliv smlouvy či poskytnutí jakéhokoliv osobního údaje pro stanovený účel, je společnost Day After Records s.r.o.

5. KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT

Osobní údaje můžeme poskytnout:

 1. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména zprostředkovatelům plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a vzájemně uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti; poskytují nám digitální služby a služby internetového prodeje, jako jsou monitoring sociálních médií, webové analýzy a vyhledavače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem;
 2. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Se souhlasem uživatele můžeme osobní údaje e třetími osobami sdílet pro přímé marketingové účely.

Našim partnerům můžeme sdělit osobní údaje, pokud byly služby či produkty spoluvytvořeny společností DAR a jeho partnerem. V takovém případě budou DAR a daný partner zpracovávat osobní údaje uživatele každý pro své účely a dle svých vlastních zásad pro nakládání s osobními údaji.

6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DAR osobní údaje sdílí v rámci své společnosti. Společnost DAR při plnění svých závazků a povinností může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti DAR, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti DAR a nesmí je využít jinak. Jde zejména o správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení, činnost znalců, advokátů, auditorů, případně o vymáhání dlužných pohledávek.

Společnost DAR každý takový subjekt pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný na vyžádání na e-mailové adrese info(zavinac)dayafter.cz. Zpracovávat osobní údaje mohou jak společnosti se sídlem na území České republiky, tak se sídlem v členském státě EHP nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. V případě přenosů mimo EHP zajistíme ochranu osobních údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

Společnost DAR je oprávněna osobní údaje sdělit třetím osobám rovněž:

 • pokud bude prodávat jakýkoli závod nebo aktiva; v takovém případě osobní údaje mohou být sděleny potenciálnímu kupujícímu tohoto závodu či aktiv. Pokud bude společnost DAR či nějaká část jejich aktiv odkoupena třetí osobou, jsou osobní údaje jejich klientů týkající se těchto aktiv, které má v držbě, jedním z těchto aktiv. V takovém případě zpracovává osobní údaje v případě potřeby kupující, který jedná jako nový správce osobních údajů, a zpracování vašich osobních údajů se řídí jeho zásadami ochrany soukromí.
 • Má-li společnost DAR povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování nebo uplatňování těchto podmínek užívání/prodeje či jiných podmínek, s nimiž uživatel souhlasí, nebo na ochranu práv, majetku či bezpečnosti společnosti DAR, jejich klientů či zaměstnanců.
 • Má-li k tomu společnost DAR souhlas subjektu osobních údajů, nebo pokud jí to povoluje zákon.

Společnost DAR v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

7. SOUBORY COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek Eshopů, a které jsou umísťovány do počítače uživatele, stejně jako to dělá většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají do počítače uživatele nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky uživatel začne využívat.

Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které na nich uživatel provedl. Tyto údaje tedy není třeba zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

V případě, že má uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ .

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, má uživatel možnost:

 1. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
 2. uživatel může svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info(zavinac)dayafter.cz , dopisem na adresu společnosti DAR.

Soubory cookies ukládáme na dobu 13 měsíců v souladu s Doporučením k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018, jež dne 22. května 2018 zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. PRÁVA UŽIVATELŮ

Společnost DAR respektuje právo na ochranu soukromí: je důležité, aby subjekt osobních údajů měl nad svými osobními údaji kontrolu, přičemž v souvislosti s ochranou osobních údajů má tato práva:

Vaše právoCo to znamená a jak ho uplatnit?
Právo být informovánPrávo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem osobní údaje používáme a jaká jsou práva subjektu osobních údajů. Základní informace jsou uvedeny v těchto zásadách. V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte správce.
Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům, jež o subjektu osobních údajů má společnost DAR k dispozici (s výhradou určitých omezení).

Společnost DAR je oprávněna účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nemusí být zodpovězeny.

Za tímto účelem kontaktujte správce.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo, aby jeho osobní údaje byly vždy aktuální. Pokud tomu tak není, má právo, aby osobní údaje byly opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, případně doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem kontaktujte správce.

Právo na výmaz osobních údajů a právo být zapomenut

V některých případech má subjekt osobních údajů právo, aby byly jeho osobní údaje smazány. Toto právo není absolutní, neboť pro uchovávání osobních údajů můžeme mít právní nebo oprávněné důvody.

Pokud byste chtěli, abychom vaše osobní údaje smazali, kontaktujte správce.

Máte právo odmítnout přímý marketing, včetně profilování a automatizovaného rozhodováníSpolečnost DAR v současné době neprovádí automatizované rozhodování ani profilování. Pokud by se tak v budoucnu stalo, subjekt údajů má právo kdykoli odhlásit odběr přímých marketingových sdělení, nebo odmítnout jakékoli automatizované rozhodování nebo profilování.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů s předchozím souhlasemJak již bylo uvedeno výše, k některému zpracování osobních údajů, potřebuje společnost DAR souhlas subjektu osobních údajů. Tento souhlas má subjekt osobních údajů právo odvolat. Pokud byste tak chtěli učinit, kontaktujte správce.
Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmůJak již bylo uvedeno výše, k některému zpracování osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu, takové zpracování má subjekt údajů možnost kdykoli odmítnout. Pokud byste tak chtěli učinit, kontaktujte správce.
Právo podat stížnost u dozorového úřaduPrávo kontaktovat příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, a podat stížnost proti postupům společnosti DAR týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Právo na přenositelnost údajůPrávo osobní údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z naší databáze do jiné. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.
Právo na omezení zpracování

Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Použije se v omezených případech uvedených v GDPR, přičemž těmito případy jsou:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo deaktivovat soubory cookies

Máte právo deaktivovat soubory cookies.

Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek/aplikací.

Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách/v našich aplikacích (což vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách/aplikacích, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče.

Správce kontaktujte na e-mailové adrese info(zavinac)dayafter.cz.

9. ZABEZPEČENÍ

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro společnost DAR mimořádně důležitá, tato využívá technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. Společnost DAR se za tímto účelem řídí vnitřní Směrnicí pro nakládání s osobním údaji.

10. ODKAZY NA JINÉ SPOLEČNOSTI

Média mohou obsahovat odkazy na jiná média, zejména webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto médiích třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, kterými by se chování uživatele mělo řídit, a které DAR nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

11. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na všechny změny však budete upozorněni oznámením nového data poslední změny v horní části zásad ochrany osobních údajů, přičemž od Vás budeme potřebovat souhlas s těmito změnami.

12. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní osobou pro oblast zpracování osobních údajů společnosti DAR je Mgr. Tomáš Marek, advokát, č. ev. 15543, se sídlem advokátní kanceláře MAREK & STANOVSKÝ v Praze, Na hutích 661/9, PSČ: 160 00, email: marek@ms-ak.cz.

13. KONTAKT

Kromě webové adresy www.dayafter.cz, je plná verze Zásad pro ochranu osobních údajů dostupná v sídle společnosti DAR.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to e-mailem na adresu marek@ms-ak.cz.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti DAR jako správce dle čl. 13 GDPR.