ARTIST:  Sham 69
Sham 69 - Sham's Last Stand LP
Sham 69 - Tell Us The Truth CD