VYDAVATEL:  Happy Mutant
Rutka Laskier - Protiklady LP