VYDAVATEL:  Black Mark
Bathory - Bathory CD
Bathory - Bathory LP
Bathory - Blood Fire Death LP
Bathory - Blood Fire Death CD
Bathory - Blood On Ice CD
Bathory - Blood On Ice 2X LP
Bathory - Hammerheart CD
Bathory - Hammerheart 2X LP
Bathory - Requiem LP
Bathory - The Return...... CD
Bathory - The Return...... LP
Bathory - Twilight Of The Gods 2X LP