ARTIST:  Naysayer
Naysayer - Laid To Rest CD
Naysayer - Laid To Rest LP
Naysayer - Nation Of Greed 7"