ARTIST:  Harvey, P.j.
Harvey, P.j. - White Chalk LP